HOMESCHEDULE > Class7

Class7

Mon 9/23 NO SCHOOL
Tues 9/24 NO SCHOOL
Wed 9/25 Drawing & English
Thurs 9/26 Swimming & English
Fri 9/27 NO SCHOOL