HOMESCHEDULE > Class5

Class5

Mon 2/18 Drawing
Tue 2/19 Moji-Kazu Challenge
Wed 2/20 Music & Hiragana
Thurs 2/21 English Open Class
Fri 2/22 Swimming