HOMESCHEDULE > Class 4

Class 4

Mon 11/23 NO SCHOOL
Tues 11/24 NO SCHOOL
Wed 11/25 ECT & Drawing
Thur 11/26 English & Drawing
Fri 11/27 Swimming & Writing