HOMESCHEDULE > Class 4

Class 4

Mon 9/21 NO SCHOOL
Tues 9/22 NO SCHOOL
Wed 9/23 English & Drawing
Thur 9/24 Swimming & ECT
Fri 9/25 Nature & Writing