HOMESCHEDULE > Class6

Class6

Mon 2/18 Drawing
Tue 2/19 Moji-Kazu Challenge
Wed 2/20 Music & Craft
Thurs 2/21 English Open Class
Fri 2/22 Swimming