HOMESCHEDULE > Class 9

Class 9

Mon 11/23 NO SCHOOL
Tues 11/24 NO SCHOOL
Wed 11/25 Drawing
Thur 11/26 Swimming & Moji
Fri 11/27 English & Craft