HOMESCHEDULE > Class2

Class2

Mon 9/23 NO SCHOOL
Tues 9/24 NO SCHOOL
Wed 9/25 Drawing
Thurs 9/26 Drawing
Fri 9/27 NO SCHOOL